TELERAU AC AMODAU

at ddefnydd gwefan HowDidiDo

HYSBYSIAD PWYSIG

MAE'R DUDALEN HON (YNGHYD Â'R DOGFENNAU Y CYFEIRIR ATYNT ARNO) YN DWEUD WRTHYCH AM Y TELERAU Y GALLWCH DDEFNYDDIO'R WEFAN ARNO, BOED FEL GWESTAI NEU DDEFNYDDIWR COFRESTREDIG. DRWY DDEFNYDDIO'R WEFAN RYDYCH YN CYTUNO I GAEL EICH RHWYMO GAN Y TELERAU AC AMODAU HYN AC I CADW ATYNT. OS NAD YDYCH YN CYTUNO Â'R TELERAU AC AMODAU HYN, PEIDIWCH Â GYRCHU, DEFNYDDIO NEU GYFRANNU AT Y WEFAN.

1. Cyflwyniad

1.1 Rhaid i chi fod yn 13 oed neu'n hŷn i gofrestru gyda'r Wefan.

1.2 Efallai y byddwch yn cyrchu rhai rhannau o'r Wefan heb gofrestru eich manylion. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o risiau'r Wefan wedi'u cyfyngu i Ddefnyddwyr Cofrestredig ac o bryd i'w gilydd efallai y byddwn yn cyfyngu mynediad i rai neu bob rhan o'r Wefan.

1.3 Efallai y byddwn yn newid y Telerau ac Amodau hyn o bryd i'w gilydd drwy ddiwygio hyn Tudalen. Felly, disgwylir i chi wirio'r dudalen hon yn rheolaidd. Trwy barhau i ddefnyddio'r Wefan, bernir eich bod wedi derbyn pob diweddariad neu welliant. Os nad ydych yn cytuno â'r newidiadau dylech roi'r gorau i ddefnyddio'r Wefan.

1.4 Mae'r Wefan yn safle a weithredir gan Club Systems International Limited ("Systemau Clwb", "ni" neu "ni" ), cyfyngedig preifat cwmni a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni:3550638. Ein swyddfa gofrestredig yn 49 Peter Street, 2il Lawr, Manceinion, M2 3NG. Ein rhif TAW yw Prydain Fawr 719 5125 32.

2. Defnyddio'r Wefan

2.1 Caniateir i chi argraffu a lawrlwytho darnau o'r Wefan ar gyfer eich defnydd personol, anfasnachol eu hunain ar y sail ganlynol:

2.1.1 nid oes unrhyw ddogfennau na graffeg gysylltiedig ar y Wefan yn cael eu haddasu mewn unrhyw ffordd;

2.1.2 ni ddefnyddir graffeg ar y Wefan ar wahân i'r testun; A

2.1.3 Hysbysiadau hawlfraint a marciau masnach Systemau Clwb a rhai unrhyw cyfranwyr a nodwyd ac mae'r hysbysiad caniatâd hwn yn ymddangos ym mhob copi.

2.2 Oni nodir yn wahanol, yr hawlfraint ac eiddo deallusol arall hawliau ym mhob deunydd ar y Wefan (gan gynnwys, heb gyfyngiad, ffotograffau a delweddau graffigol) yn eiddo i Systemau Clwb neu ei drwyddedwyr. Unrhyw ddefnydd o ddarnau o'r Wefan ac eithrio yn unol ag amod Gwaherddir 2.1 at unrhyw ddiben. Os byddwch yn torri unrhyw un o'r Telerau hyn a Amodau, mae eich caniatâd i ddefnyddio'r Wefan yn dod i ben yn awtomatig ac rydych rhaid iddo ddinistrio ar unwaith unrhyw ddarnau sydd wedi'u llwytho i lawr neu eu hargraffu o'r Wefan.

2.3 Yn ddarostyngedig i amod 2.1, ni ellir atgynhyrchu na storio unrhyw ran o'r Wefan mewn unrhyw wefan arall neu wedi'i chynnwys mewn unrhyw adalw electronig cyhoeddus neu breifat system neu wasanaeth heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw Systemau Clwb.

2.4 Mae unrhyw hawliau nad ydynt wedi'u rhoi'n benodol yn y Telerau ac Amodau hyn wedi'u cadw.

3. Cyrchu'r Wefan

3.1 Caniateir mynediad i'r Wefan dros dro a Systemau Clwb yn cadw'r hawl i dynnu'n ôl neu ddiwygio unrhyw wasanaeth a ddarperir ar wefan heb rybudd. Ni fydd Systemau Clwb yn atebol os yw'r Wefan am unrhyw reswm yw ar gael ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod.

3.2 Gellir atal mynediad i'r Wefan dros dro a heb rybudd yn y achos methiant y system, cynnal a chadw neu atgyweirio neu am resymau y tu hwnt i Glwb Rheoli systemau.

4. Ymddygiad a Fforymau Defnyddwyr Cofrestredig

4.1 Heblaw am wybodaeth bersonol adnabyddadwy, a gwmpesir o dan ein PolisiPreifatrwydd
, unrhyw ddeunydd y byddwch yn ei drosglwyddo neu'n ei bostio i'r Wefan, sydd er mwyn osgoi amheuaeth, yn cynnwys eitemau a bostiwyd ar y Fforwm yn cael eu hystyried nad yw'n gyfrinachol ac nad yw'n briodoldeb. Ni fydd gan Systemau Clwb unrhyw rwymedigaethau mewn perthynas â deunydd o'r fath. Ni fydd Systemau Clwb yn gyfrifol, nac yn atebol i unrhyw drydydd parti, am gynnwys neu gywirdeb unrhyw ddeunyddiau a bostiwyd gennych neu unrhyw ddefnyddiwr arall o'r Wefan.

4.2 Fe'ch gwaherddir rhag postio neu drosglwyddo i neu o'r Wefan unrhyw Deunydd:

4.2.1 sy'n fygythiol, yn ddifenwol, yn anllad, yn anweddus, yn ddi-waith, sarhaus, pornograffig, sarhaus, sy'n agored i annog casineb hiliol, gwahaniaethol, menyn, gwartaidd, ymfflamychol, chwyth, yn groes i hyder, yn groes i breifatrwydd neu a allai achosi annifyrrwch neu anghyfleustra; Neu

4.2.2 nad ydych wedi cael yr holl drwyddedau a/neu gymeradwyaethau angenrheidiol ar eu cyfer; Neu

4.2.3 sy'n gyfystyr ag ymddygiad neu'n annog ymddygiad a fyddai'n cael ei ystyried yn drosedd, yn arwain at atebolrwydd sifil, neu mewn unrhyw ffordd yn torri unrhyw cyfraith neu reoliad lleol, cenedlaethol neu ryngwladol berthnasol; Neu

4.2.4 sy'n datgelu enw, cyfeiriad, ffôn, ffôn, rhif ffôn symudol neu ffacs, e-bost cyfeiriad neu unrhyw ddata personol arall mewn perthynas ag unrhyw unigolyn; Neu

4.2.5 sy'n torri neu a allai dorri unrhyw hawlfraint, hawl cronfa ddata neu fasnach marc unrhyw berson arall; Neu

4.2.6 pan gaiff datgelu deunydd o'r fath dorri unrhyw ddyletswydd gyfreithiol sy'n ddyledus i trydydd parti neu fod yn ddirmyg llys; Neu

4.2.7 dynwared person arall, camliwio eich hunaniaeth neu ymlyniad gydag unrhyw berson; Neu

4.2.8 sy'n rhoi'r argraff ei fod yn deillio o Systemau Clwb neu ei Cysylltwyr Cyswllt; Neu

4.2.9 sy'n hysbysebu neu'n hyrwyddo unrhyw wasanaethau neu gysylltiadau gwe â safleoedd eraill; Neu

4.2.10 sy'n cynnwys datganiad yr ydych yn ei adnabod, yn credu neu sydd â sail dros gredu bod aelodau o'r cyhoedd y mae'r datganiad yn i'w cyhoeddi i fod yn debygol o ddeall fel anogaeth neu gymhelliad arall i'r comisiwn, paratoi neu gychwyn o weithredoedd terfysgaeth; Neu

4.2.11 sy'n dechnegol niweidiol, yn ymyrryd, yn cyfyngu neu'n llesteirio defnydd y defnyddiwr o'r Wefan (gan gynnwys, heb gyfyngiad, firysau cyfrifiadurol, bomiau rhesymeg, ceffylau Trojan, mwydod, cydrannau niweidiol, data llwgr neu meddalwedd maleisus neu ddata niweidiol).

4.3 Rhaid i unrhyw ddeunydd yr hoffech ei gyflwyno i'r Wefan gynnwys ffeithiau cywir, barn a ddelir yn wirioneddol a bod yn berthnasol i'r Fforwm a phwnc y Fforwm.

4.4 Efallai na fyddwch yn camddefnyddio'r Wefan (gan gynnwys, heb gyfyngiad, drwy hacio).

4.5 Bydd Systemau Clwb yn cydweithredu'n llawn ag unrhyw awdurdodau gorfodi'r gyfraith neu gorchymyn llys yn gofyn neu'n cyfarwyddo Systemau Clwb i ddatgelu hunaniaeth neu dod o hyd i unrhyw un sy'n postio unrhyw ddeunydd sy'n torri amodau 4.2, 4.3 neu 4.4.

4.6 Rydych yn gwarantu mai unrhyw ddeunydd rydych yn ei gyflwyno i'r Wefan neu'n ei bostio ar y Wefan yw eich gwaith gwreiddiol ei hun ac nid yw'n torri hawliau eiddo deallusol unrhyw trydydd parti a chytunwch i indemnio'n llwyr a'n dal yn ddiniwed am unrhyw doriad o'r warant neu'r amod hwn 4.2.

4.7 Drwy gyflwyno deunydd i'r Wefan rydych yn cytuno i roi Systemau Clwb a drwydded nad yw'n gyfyngedig i ddefnyddio'r deunydd. Bydd gan Systemau Clwb yr hawl i defnyddio, golygu, newid, atgynhyrchu, cyhoeddi a/neu ddosbarthu'r deunydd yn rhwydd. Bydd y drwydded hon yn rhad ac am ddim, yn barhaus ac yn gallu is-drwyddedu. Gall Systemau Clwb arfer yr holl hawliau hawlfraint a cyhoeddusrwydd yn y deunydd sydd wedi'u cynnwys yn eich cyflwyniad ym mhob awdurdodaeth, i'w graddau llawn ac i y cyfnod llawn y mae hawliau o'r fath yn bodoli yn y deunydd hwnnw drosto.

4.8 Nid yw'r Fforwm yn cael ei gymedroli ac ni fydd Systemau Clwb yn gyfrifol fel awdur, golygydd neu gyhoeddwr unrhyw ddeunydd a gyflwynir i'r Fforwm. Mae Systemau Clwb yn eithrio'n benodol ei atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod sy'n codi o'r defnydd o'r Fforwm gan unrhyw berson yn groes i'r Telerau hyn a Amodau. Mae Systemau Clwb yn cadw'r hawl i dynnu, neu analluogi mynediad iddo, unrhyw ddeunydd y mae Systemau Clwb yn barnu ei fod o bosibl yn ddifenwol o unrhyw berson, yn anghyfreithlon neu'n torri unrhyw hawliau trydydd parti.

4.9 Mae defnyddio unrhyw Fforwm gan fân yn amodol ar gydsyniad eu rhiant neu Warcheidwad. Mae Systemau Clwb yn cynghori rhieni sy'n caniatáu i'w plant ddefnyddio'r Fforwm ei bod yn bwysig eu bod yn cyfathrebu â'u plant am eu diogelwch ar-lein. Dylai rhai sy'n defnyddio'r Fforwm fod yn ymwybodol o'r risgiau posibl iddynt hwy ac o'u rhwymedigaeth i gydymffurfio â'r Telerau hyn a Amodau.

4.10 Os ydych yn dymuno cwyno ab4.9 Mae defnyddio unrhyw Fforwm gan fân yn amodol ar gydsyniad eu rhiant neu Warcheidwad. Mae Systemau Clwb yn cynghori rhieni sy'n caniatáu i'w plant ddefnyddio'r Fforwm ei bod yn bwysig eu bod yn cyfathrebu â'u plant am eu diogelwch ar-lein. Dylai rhai sy'n defnyddio'r Fforwm fod yn ymwybodol o'r risgiau posibl iddynt hwy ac o'u rhwymedigaeth i gydymffurfio â'r Telerau hyn a Amodau." Adrodd am ddeunydd tramgwyddus" dolen yn y waelod tudalen sylwadau perthnasol y Fforwm. Bydd Systemau Clwb yn adolygu'r deunydd a phenderfynu a yw'n cydymffurfio â'r Telerau ac Amodau hyn a yn ymdrin ag unrhyw ddeunydd a benderfynwn yn ein barn absoliwt i fod yn groes i o'r Telerau ac Amodau hyn, yn unol ag amod 9.

5. Eich Cyfrif

5.1 Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r broses gofrestru byddwch yn cael eich cyfrinair a bydd eich cyfrif yn cael ei actifadu.

5.2 Rhaid i chi gadw eich cyfrinair yn ddiogel ac yn gyfrinachol bob amser a rhaid i chi beidio â'i ddatgelu i unrhyw drydydd parti.

5.3 Pan fyddwch yn darparu eich manylion personol, rhaid i chi ddiweddaru eich proffil personol i gadarnhau pa wasanaethau sydd eu hangen arnoch o'r Wefan.

5.4 Mae cofrestru ar eich rhan chi yn unig. Nid yw Systemau Clwb yn caniatáu i chi rannu eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair gydag unrhyw berson arall.

Cyfrif Aur

5.5 Mae gennych yr opsiwn i uwchraddio eich cyfrif i'r Cyfrif Aur ar unrhyw adeg i gael mynediad i'r Gwasanaethau Ychwanegol am Ffi Tanysgrifio. Mae'r Ffi Tanysgrifio, yn ddarostyngedig i amod 5.8, yn ddi-ad-daliad.

5.6 Drwy danysgrifio i'r Cyfrif Aur, rydych yn gwarantu:

5.6.1 eich bod yn gyfreithiol alluog i ymrwymo i gontractau rhwymol;

5.6.2 rydych yn 18 oed o leiaf;

5.6.3 rydych yn preswylio yn y Deyrnas Unedig ac yn defnyddio'r Wefan o'r wlad hon.

5.7 Ar ôl cyflwyno'ch cais i dderbyn y Gwasanaethau Ychwanegol ac uwchraddio eich cyfrif i'r Cyfrif Aur, byddwch yn derbyn e-bost gennym yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich cais. Sylwch nad yw hyn yn golygu bod eich cais wedi'i dderbyn. Mae eich cais yn cynnig i ni dderbyn y Gwasanaethau Ychwanegol ac mae'n amodol ar ein derbyn. Bydd Systemau Clwb yn cadarnhau bod y fath dderbyniad atoch drwy anfon e-bost atoch sy'n cadarnhau bod eich Cyfrif Aur wedi'i actifadu. Dim ond pan fyddwn yn anfon e-bost atoch yn cadarnhau bod eich Cyfrif Aur yn ysgogi y bydd y contract rhyngoch chi a Systemau'r Clwb yn cael ei ffurfio.

5.8 Mae gennych hawl i ganslo eich Cyfrif Aur o fewn 7 diwrnod i'ch Cyfrif Aur gael ei actifadu ar hysbysiad ysgrifenedig i Systemau Clwb. E-bostiwch HDIDsupport@clubsystems.com i roi gwybod i Systemau Clwb am eich cais i ganslo eich Cyfrif Aur. Bydd unrhyw ad-daliad o'ch Ffi Tanysgrifio yn cael ei dalu gan Yumax Media i gyfrif banc enwebedig o'r fath yn y DU wrth i chi hysbysu Systemau Clwb o bryd i'w gilydd. Nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.

5.9 Gall Systemau Clwb gynyddu'r Ffi Tanysgrifio ar ben-blwydd cyntaf actifadu eich Cyfrif Aur ac ar bob pen-blwydd dilynol wedi hynny.

5.10 Os na fyddwch yn talu'r Ffi Tanysgrifio pan fydd yn ddyledus, bydd eich hawl i dderbyn y Gwasanaethau Ychwanegol yn cael ei hatal, oni bai neu hyd nes y byddwch yn talu'r Ffi Danysgrifio yn llawn. Unwaith y bydd Yumax Media wedi derbyn y taliad, bydd eich Cyfrif Aur yn cael ei adweithio.

5.11 Mae atebolrwydd Systemau Clwb mewn cysylltiad â darparu unrhyw wasanaethau gan gynnwys y Gwasanaethau Ychwanegol wedi'i gyfyngu'n llym i unrhyw ffi a delir gennych i Systemau Clwb ar gyfer darparu gwasanaethau o'r fath, sef y Ffi Tanysgrifio ar gyfer y Gwasanaethau Ychwanegol.

6. Dolenni i wefannau eraill ac oddi ardoedd eraill

6.1 Darperir dolenni i wefannau trydydd parti ar y Wefan ar gyfer eich Cyfleustra. Os ydych yn defnyddio'r dolenni hyn, byddwch yn gadael y Wefan. Mae Systemau Clwb wedi heb adolygu unrhyw wefannau trydydd parti ac nid yw'n rheoli ac nid yw'n gyfrifol am y gwefannau hyn, eu cynnwys neu eu hargaeledd ac nid yw'n derbyn unrhyw cyfrifoldeb amdanynt neu am unrhyw golled neu ddifrod a allai godi o'ch defnydd ohonynt. Os byddwch yn penderfynu cael mynediad i unrhyw un o wefannau'r trydydd parti sy'n gysylltiedig â'r Gwefan, rydych chi'n gwneud hynny'n gyfan gwbl ar eich menter eich hun.

6.2 Gallwch gysylltu â'n hafan ar yr amod eich bod yn gwneud hynny ar y sail eich bod yn cysylltu i dudalen hafan y Wefan, ond nid ydynt yn ei hailadrodd, ac yn ddarostyngedig i'r amodau canlynol:

6.2.1 nid ydych yn tynnu, ystumio na newid maint na golwg fel arall logo HowDidIDo;

6.2.2 nid ydych yn creu ffrâm nac unrhyw borwr neu amgylchedd ffin arall amgylch y Wefan;

6.2.3 nid ydych yn awgrymu mewn unrhyw ffordd bod Systemau Clwb na'i Gydweithwyr yn cymeradwyo unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau heblaw ei gynhyrchion ei hun;

6.2.4 nid ydych yn camliwio eich perthynas â Systemau Clwb nac yn bresennol unrhyw wybodaeth ffug arall am Systemau Clwb;

6.2.5 nid ydych fel arall yn defnyddio unrhyw farciau masnach Systemau Clwb a arddangosir ar y Gwefan heb ein caniatâd ysgrifenedig penodol;

6.2.6 nid ydych yn cysylltu o wefan nad yw'n eiddo i chi; A

6.2.7 nid yw eich gwefan yn cynnwys cynnwys sy'n annymunol, yn dramgwyddus nac yn dadleuol, yn torri unrhyw hawliau eiddo deallusol neu hawliau eraill unrhyw person arall neu fel arall nid yw'n cydymffurfio â'r holl gyfreithiau perthnasol a Rheoliadau.

6.3 Mae'r Cwmni yn cadw'n benodol yr hawl i ddirymu'r hawl a roddwyd yn amod 6.2 am dorri'r Telerau ac Amodau hyn ac i gymryd unrhyw gamau mae'n barnu ei fod yn briodol.

6.4 Byddwch yn llwyr indemnio Systemau Clwb am unrhyw golled neu ddifrod a ddioddefir gan Systemau Clwb neu unrhyw un o'i Bartneriaethau Cyswllt am dorri amod 6.2.

7. Ymwadiadau a chyfyngiad atebolrwydd

7.1 Er bod Systemau Clwb yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar wefan yn gywir, nid yw'n cyfiawnhau cywirdeb a chyflawnrwydd y deunydd ar y Wefan. Gall Systemau Clwb wneud newidiadau i'r deunydd ar y Wefan, y gwasanaethau a'r prisiau a ddisgrifir ynddo, ar unrhyw adeg heb rybudd.

7.2 Darperir y deunydd ar y Wefan ar "fel y mae" , "fel sydd ar gael " sail ac fe'i darperir heb unrhyw amodau, gwarantau neu delerau eraill o unrhyw fath ac ni fwriedir iddo fod yn gyfystyr â chyngor y dylid dibynnu. Gall unrhyw un o'r deunydd ar y Wefan fod allan o dyddiad ar unrhyw adeg benodol, ac nid oes rheidrwydd arnom i ddiweddaru deunydd o'r fath. Felly nid yw Systemau Clwb yn cynnwys i'r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith yr holl sylwadau, gwarantau, amodau, gwarantau a telerau eraill (gan gynnwys, heb gyfyngiad, mae'r amodau a awgrymir gan y gyfraith o ansawdd boddhaol, addasrwydd i'r diben a'r defnydd o ofal a sgil rhesymol).

7.3 Yn ddarostyngedig i amod 5.11, Systemau Clwb, ei Associates, unrhyw barti arall (p'un a yw'n ymwneud â chreu, cynhyrchu, cynnal neu gyflwyno'r wefan), ac unrhyw un o'u swyddogion, cyfarwyddwyr, cyflogeion, cyfranddalwyr neu asiantau unrhyw un ohonynt, eithrio'r holl atebolrwydd a chyfrifoldeb am unrhyw swm neu fath o golled neu ddifrod a allai ddeillio i chi neu drydydd parti (gan gynnwys heb gyfyngiad, unrhyw golled uniongyrchol, anuniongyrchol, gosbol neu ganlyniadol neu iawndal, neu unrhyw golled incwm, elw, ewyllys da, data, contractau, defnyddio arian, neu golled neu iawndal sy'n deillio o fusnes neu sy'n gysylltiedig ag ef mewn unrhyw ffordd torri ar draws, ac a yw mewn tort (gan gynnwys esgeulustod heb gyfyngiad), contract neu fel arall) mewn cysylltiad â'r Wefan mewn unrhyw ffordd neu mewn cysylltiad â defnyddio, anallu i ddefnyddio neu ganlyniadau defnyddio'r Wefan, unrhyw wefannau sy'n gysylltiedig â'r Wefan neu'r deunydd ar wefannau o'r fath, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i golled neu ddifrod oherwydd firysau a allai heintio eich cyfrifiadur offer, meddalwedd, data neu eiddo arall ar gyfrif eich mynediad i, defnyddiwch o, neu bori'r Wefan neu lawrlwytho unrhyw ddeunydd o'r Wefan neu unrhyw wefannau sy'n gysylltiedig â'r Wefan.

7.4 Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn yn eithrio nac yn cyfyngu ar Systemau Clwb' atebolrwydd am:

7.4.1 marwolaeth neu anaf personol a achosir gan ei esgeulustod; Neu

7.4.2 twyll; Neu

7.4.3 camliwio o ran mater sylfaenol; Neu

7.4.4 unrhyw atebolrwydd na ellir ei eithrio na'i gyfyngu o dan y gyfraith berthnasol.

7.5 Os yw eich defnydd o ddeunydd ar y Wefan yn arwain at yr angen am wasanaethu, atgyweirio neu gywiro offer, meddalwedd neu ddata, rydych yn cymryd yr holl gostau Ohoni.

7.6 Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod systemau a meddalwedd cyfrifiadurol, gan gynnwys y Gwefan, nid yw'n wall, yn fai nac yn rhydd o nam, nac yn ddiogel rhag personau sy'n dymuno camddefnyddio, ymyrryd â systemau cyfrifiadurol llwgr, eu dileu, eu newid neu mewn unrhyw ffordd arall ac rydych yn cytuno na fydd gan Systemau Clwb unrhyw atebolrwydd i chi nac i unrhyw drydydd parti ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau o'r fath sy'n codi mewn perthynas â'r Wefan. Eich cyfrifoldeb chi yw sgrinio am firysau, gweithiau a ffurfiau eraill o god maleisus cyn lawrlwytho unrhyw ddeunydd.

8. Firysau, hacio a throseddau eraill

8.1 Rhaid i chi beidio â chamddefnyddio'r Wefan drwy drosglwyddo, anfon a lanlwytho neu gyflwyno unrhyw ddeunydd sy'n cynnwys firysau, trojans, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n dechnolegol niweidiol neu'n gynlluniwyd i gael effaith andwyol ar weithrediad unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadurol. Ni ddylech geisio cael mynediad heb awdurdod i'r Wefan, y gweinydd ar y mae'r Wefan yn cael ei storio neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'r Wefan. Ni ddylech atodi'r Wefan drwy atodiad gwadu gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod gwasanaeth gwasgaredig.

8.2 Drwy dorri amod 8.1, byddech yn cyflawni trosedd o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Bydd Systemau Clwb yn rhoi gwybod am unrhyw doriad o'r fath i'r awdurdodau gorfodi'r gyfraith perthnasol a byddant yn cydweithredu â'r awdurdodau hynny drwy ddatgelu eich hunaniaeth iddynt. Os bydd toriad o'r fath, mae eich hawl i ddefnyddio'r Wefan yn dod i ben ar unwaith.

8.3 Ni fydd Systemau Clwb yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan ymosodiad gwadu gwasanaeth gwasgaredig, firysau neu eraill sy'n niweidiol yn dechnolegol deunydd a allai heintio eich offer cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol, data neu deunydd perchnogol arall oherwydd eich defnydd o'r Wefan neu i'ch lawrlwytho o unrhyw ddeunydd a bostiwyd arno, neu ar unrhyw wefan sy'n gysylltiedig ag ef.

9. Torri'r Telerau ac Amodau hyn

9.1 Os yw Systemau Clwb o'r farn eich bod wedi torri'r Telerau ac Amodau hyn, gall, yn ôl ei ddisgresiwn, gymryd unrhyw gamau y mae'n barnu eu bod yn briodol. Gall methu â chydymffurfio â'r Telerau ac Amodau hyn olygu bod Systemau Clwb yn cymryd y cyfan neu unrhyw un o'r camau canlynol:

9.1.1 tynnu eich hawl i ddefnyddio'r Fforwm a Gwefan;

9.1.2 immediate, temporary or permanent removal of any of your material posted on the Forum of the Website;

9.1.3 rhoi rhybudd i chi;

9.1.4 cymryd achos cyfreithiol yn eich erbyn am ad-dalu'r holl gostau ar sail sail indemniad (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i sail weinyddol resymol a costau cyfreithiol) sy'n deillio o'r toriad neu unrhyw gamau cyfreithiol pellach eraill.

10. Force Majeure

10.1 Ni fydd Systemau Clwb yn atebol nac yn gyfrifol am unrhyw fethiant i gyflawni, neu oedi wrth gyflawni, ac o'n rhwymedigaethau o dan gontract neu Telerau ac Amodau hyn sy'n cael ei achosi gan ddigwyddiadau y tu allan i'n rheolaeth ("Digwyddiad Force Majeure").

10.2 Mae Digwyddiad Force Majeure yn cynnwys unrhyw weithred, digwyddiad, diffyg digwydd, hepgoriad neu ddamwain y tu hwnt i'n rheolaeth resymol ac mae'n cynnwys yn benodol (heb cyfyngiad) y canlynol:

10.2.1 streiciau, cloeon neu weithredu diwydiannol arall;

10.2.2 comotion sifil, terfysg, ymosodiad, ymosodiad terfysgol neu fygythiad terfysgol ymosodiad, rhyfel (p'un a ddatganwyd ai peidio) neu fygythiad neu baratoad ar gyfer rhyfel;

10.2.3 tân, ffrwydrad, storm, llifogydd, daeargryn, ymsuddiant, epidemig neu arall trychineb naturiol;

10.2.4 amhosibl defnyddio rheilffyrdd, llongau, awyrennau, moduron trafnidiaeth neu ddulliau eraill o deithio cyhoeddus neu breifat;

10.2.5 amhosibl defnyddio telathrebu cyhoeddus neu breifat rhwydweithiau;

10.2.6 gweithredoedd, dadrifau, deddfwriaeth, rheoliadau neu gyfyngiadau unrhyw Llywodraeth.

10.3 Mae ein perfformiad o dan unrhyw gontract neu'r Telerau ac Amodau hyn yn y bernir ei fod wedi'i atal dros dro am y cyfnod y mae Digwyddiad Force Majeure yn parhau, a bydd gennym estyniad o amser ar gyfer perfformiad drwy gydol y cyfnod hwnnw Cyfnod. Bydd Systemau Clwb yn gwneud ymdrechion rhesymol i ddod â Majeure yr Heddlu Digwyddiad i ben neu i ddod o hyd i ateb lle mae ein rhwymedigaethau o dan y gellir cyflawni'r contract er gwaethaf Digwyddiad Force Majeure.

11. Cyffredinol

11.1 Os cynhelir unrhyw ran, tymor neu ddarpariaeth o'r Telerau ac Amodau hyn i fod yn anghyfreithlon, yn annilys neu fel arall yn amhosibl ei orfodi, dilysrwydd neu orfodadwyedd o weddill y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu heffeithio.

11.2 Methiant neu oedi Systemau Clwb i arfer neu orfodi unrhyw hawl yn y Telerau ac Amodau hyn nid yw'n hepgor hawl Systemau Clwb i orfodi hawl o'r fath.

11.3 Er gwaethaf unrhyw beth i'r gwrthwyneb a geir yn y Telerau hyn a Amodau, ni fydd y Telerau ac Amodau hyn yn gweithredu i roi unrhyw hawliau neu fudd-daliadau ar unrhyw drydydd partïon heblaw'r Associates.

11.4 Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn yn creu, nac yn cael ei ystyried yn creu partneriaeth neu berthynas y prifathro a'r asiant rhwng Clwb Systemau a chi.

11.5 Wrth ddefnyddio'r Wefan, rydych yn derbyn y bydd cyfathrebu â ni yn cael ei electronig yn bennaf. Bydd Systemau Clwb yn cysylltu â chi drwy e-bost neu'n rhoi gwybodaeth drwy bostio hysbysiadau ar y Wefan. At ddibenion cytundebol, byddwch yn cytuno i'r dull electronig hwn o gyfathrebu ac rydych yn cydnabod bod pob contractau, hysbysiadau, gwybodaeth a chyfathrebiadau eraill y mae Systemau Clwb yn ei ddarparu i chi gydymffurfio'n electronig ag unrhyw ofyniad cyfreithiol y mae'r cyfryw cyfathrebu fod yn ysgrifenedig. Nid yw'r amod hwn yn effeithio ar eich Hawliau.

11.6 Rhaid rhoi'r holl hysbysiadau a roddir gennych i ni i Systemau Clwb International Limited yn 49 Peter Street, 2il Lawr, Manceinion, M2 3NG HDIDPrivacy@Club2000.co.uk. Gall Systemau Clwb roi hysbysiad i chi naill ai yn yr e-bost neu'r cyfeiriad post a roddwch i ni pan cofrestru, neu yn unrhyw un o'r ffyrdd a bennir yng nghyflwr 10.5. Bydd hysbysiad yn cael eu hystyried yn dderbyniedig a'u gweini'n briodol ar unwaith pan gânt eu rhoi ar y Wefan, 24 awr ar ôl anfon e-bost, neu dri diwrnod ar ôl dyddiad postio unrhyw Llythyr. Wrth brofi cyflwyno unrhyw hysbysiad, bydd yn ddigon i brofi, yn achos llythyr, bod llythyr o'r fath wedi'i drin, ei stampio a'i gosod yn y post ac, yn achos e-bost, bod e-bost o'r fath wedi'i anfon at cyfeiriad e-bost penodedig yr atodiad.

12. Dehongli

12.1 Mewnosodir y penawdau yn y Telerau ac Amodau hyn er hwylustod ac ni fydd yn effeithio ar eu hadeiladu.

12.2 Lle bo'n briodol, bydd geiriau sy'n dynodi rhif unigol yn unig yn cynnwys y lluosog ac i'r gwrthwyneb.

12.3 Mae cyfeiriad at unrhyw statud neu ddarpariaeth statudol yn cynnwys cyfeiriad at y cerflun neu'r ddarpariaeth statudol o bryd i'w gilydd wedi'i diwygio, ei hymestyn neu ei hailddeddfu.

12.4 Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu rheoli a'u dehongli yn unol â chyfraith Lloegr, a bydd yn ddarostyngedig i'r awdurdodaeth unigryw o lysoedd Lloegr ar yr amod bob amser y gallai Systemau Clwb ar ei ddewis dwyn unrhyw achos, gweithred, hawliad, siwt neu achos gorfodi mewn achosion o'r fath awdurdodaeth gyfreithiol arall fel y bydd o bryd i'w gilydd yn penderfynu.

13. Diffiniadau

Mae'r diffiniadau canlynol yn berthnasol i'r Telerau ac Amodau hyn:

Diweddariadau negeseuon testun SMS "Gwasanaethau Ychwanegol" 50 ac eraill o'r fath gwasanaethau y mae Systemau Clwb yn ôl ei ddisgresiwn yn eu darparu o bryd i'w gilydd;

Cwmni daliannol "Associates" Club Systems neu unrhyw is-gwmni o Systemau Clwb neu ei gwmni daliannol yn y pen draw ("cwmni daliannol" ac "is-gwmni" sydd â'r ystyron a roddir yn adran 736 ac adran 736A o Ddeddf Cwmnïau 1985);

"Cyfrif Aur" tanysgrifiad wedi'i uwchraddio sy'n galluogi Defnyddiwr i dderbyn y Gwasanaethau Ychwanegol, ar ôl talu'r Ffi Tanysgrifio;

"Fforwm" hysbysfyrddau'r fforwm ar y Wefan o bryd i'w gilydd gan gynnwys fforwm HowDidIDo, y fforwm cyhoeddus a'ch clwb, ond heb fod yn gyfyngedig iddo fforwm;

"Defnyddiwr Cofrestredig" unrhyw ddefnyddiwr sydd wedi darparu ei fanylion personol a derbyniodd y Telerau ac Amodau hyn a darparwyd mewngofnodi iddo cyfrinair gan Systemau Clwb i gael mynediad i'r rhannau o'r Wefan sydd wedi'u cyfyngu i Ddefnyddwyr Cofrestredig;

"Ffi Is-adran" y ffi flynyddol a godir gan Systemau Clwb o bryd i'w gilydd ar gyfer y Cyfrif Aur;

"Gwefan" y wefan a weithredir gan Systemau Clwb a gyfeirir gan y lleolydd adnoddau cyffredinol www.howdidido.co.uk.